Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BonneBonne
BonneBonne
's-Gravendijckseweg 35E
2201 CZ  Noordwijk ZH Nederland
KvK Rijnland.: 28111638
BTW-nr: NL1840.95.177.B01
E-mail: [email protected]
Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen BonneBonne en de klant.
BonneBonne heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden zijn te vinden op www.BonneBonne.com
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
Artikel 2. Prijzen en Aanbiedingen
- De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
- Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De hoogte van de bezorgkosten worden bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant doorgegeven. De verzendkosten zijn een standaard bedrag, welke bestaan uit verzendkosten en administratiekosten incl. verpakkingsmateriaal.
- Bij leveringen buiten Nederland worden de verzendkosten ongeacht de ordergrootte van de bestelling doorberekend aan de koper.
- Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is BonneBonne bevoegt de prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.
- Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
- Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
- Bij kortingsacties dient het gehele te betalen bedrag binnen 5 werkdagen na het aflopen van de actie op onze rekening binnen te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt de actiekorting.
- Om gebruik te maken van een kortingsbon of kortingscode, dient deze altijd direct bij de besteling te worden ingegeven. Er worden geen kortingen achteraf verrekend.
- Actiecodes worden alleen geaccepteerd, wanneer deze gebruikt worden bij het bestellen van de artikelen en zoals omschreven in de advertentie. Actiecodes gelden alleen voor de aangegeven producten in de advertentie en kunnen niet bij andere artikelen worden gebruikt!
- Bij het retourneren van een actieproduct,  zal de actiekorting vervallen en worden eventuele niet geretourneerde (gratis) artikelen voor de normale verkoopprijs in rekening gebracht.
- BonneBonne is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
- Informatie, afbeeldingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 3. Betaling
- Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van BonneBonne.
- Voor leveringen onder rembours wordt een extra toeslag voor verzenden in rekening gebracht. Eventuele kortingsacties met betrekking tot verzendkosten gelden niet voor remboursleveringen. Voor leveringen onder rembours geldt dat er een aanbetaling moet worden gedaan van 50% van het totaalbedrag.
- De bestelling wordt pas verzonden, zodra de betaling volledig is voldaan.
- Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
Artikel 4. Levering
- Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland via een van de gerenommeerde bezorgingsbedrijven zolang de voorraad strekt. De artikelen worden (indien voorradig) indien mogelijk direct na ontvangst van de betaling verzonden.
- De verzendkosten worden duidelijk vermeld bij de bestelprocedure.
- Bij aflevering van het door u bestelde, dient u direct te controleren of hetgeen u ontvangt overeenkomt met de orderbevestiging. Ook dient u te controleren of het product compleet en onbeschadigd is.
- Bij retourneren zijn de verzendkosten en het risico van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
- Bij een ruiling zal BonneBonne eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.
- Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
- BonneBonne is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.
- BonneBonne is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door een postbezorgingsbedrijf.
- Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
- BonneBonne heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Na ontvangst van de betaling versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 2 werkdagen. Genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de 30 dagen leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail worden gemeld.
Artikel 5. Bestellingen weigeren
- Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BonneBonne. BonneBonne is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BonneBonne dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
- BonneBonne blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
Artikel 7. Afkoelingsperiode
- Alle artikelen die u hebt aangeschaft in de webwinkel van BonneBonne kunnen zonder opgaaf van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen geretourneerd worden. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 dagen definitief.
Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant schriftelijk via e-mail aan BonneBonne te melden. De klant dient het product onmiddellijk terug te sturen aan BonneBonne. De kosten van en het risico voor het retour zenden komen voor rekening van de klant.
- Producten met 50% korting of meer en hygiene producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
- Het product kan alleen geretourneerd worden indien het in de originele en onbeschadigde verpakking zit. Ook dient het product in originele staat, ongedragen/ongebruikt, niet gewassen en onbeschadigd te zijn. Tevens mogen (indien van toepassing) de originele labels, etiketten en kledinghangers aan de kleding niet verwijderd zijn. Indien van toepassing dienen de originele gebruiksaanwijzigingen onbeschadigd in de verpakking aanwezig te zijn.
- BonneBonne behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de klant is beschadigd.
- Retourzendingen, welke buiten de retourtermijn (dus te laat) verzonden worden (datum poststempel is bindend), zullen niet worden gecrediteerd en worden automatisch eigendom van BonneBonne.
- Bij retournering zal het retour te ontvangen bedrag binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.
- De bepalingen in de wet (kopen op afstand) zijn van toepassing.
Artikel 8. Klachten
- BonneBonne doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een product desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen aan [email protected]
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Klachten worden binnen 30 dagen na melding afgehandeld, mocht er vertraging zijn omtrent de afhandeling dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
- De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.
Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 7 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. kleding gedragen en gewassen is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.
Artikel 10. Privacyregelement
- Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van BonneBonne opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt BonneBonne de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief. BonneBonne hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen.
- Wanneer BonneBonne gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder artikel 4 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd
- Indien u geen prijs stelt op het door of namens BonneBonne bewaren van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit schriftelijk via e-mail laten weten.
Artikel 11. Diversen
- Indien u aan BonneBonne schriftelijk opgave doet van een adres, is BonneBonne gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan BonneBonne schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door BonneBonne gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BonneBonne deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BonneBonne in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BonneBonne vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
BonneBonne is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 12. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Foto's en teksten zijn eigendom van BonneBonne en mogen niet zonder schiftelijke toestemming worden gebruikt.